طالع بینی ماه تولد در علم نجوم

بروج فلکی چیست – منطقه البروج و علم نجوم و طالع بینی یکی از مطالب جالب علم نجوم استفاده از آن در طالع بینی است. استفاده از صور فلکی و یا بروج فلکی در طالع بینی از قدیم مورد توجه طرفداران طالع بینی بوده است. در روزگار کهن براى سهولت در جهت ‏‌یابى اجرام از…