سوالت مهم درباره فال تاروت

چگونه سوالات فال تاروت خود را به زبان بیاورید؟

فقط این نیست که شما سوال می کنید، بلکه چه سوالاتی از تاروت می پرسید که تعیین می کند خواندن شما موثر است یا حتی ممکن است. قبل از اینکه پشت یک کارت بنشینید، بیاموزید که چگونه سوالات خود را به درستی بیان کنید و از تاروت بپرسید تا اطمینان حاصل شود که خوانشی را…