تاریخ فال

پیشگویی و طالع بینی در متون ایرانی دوره میانه (بخش اول)

 چکیده  باور به نیروی جادویی نهفته در اجزاء هستی امری است که تنها به بشر بدوی در دوران کهن متعلق نبوده است و انسان ها در طول تاریخ تا به امروز همواره به جانمندانگاری و طلسم معتقد بوده اند.  از زمان های بسیار دور، انسان می پنداشته است بعضی از اجسام، حیوانات و اجرام سماوی…