هنر خواندن برگ چای

فال چای چیست؟ این روش که به عنوان tasseomancy یا tassology نیز شناخته می شود، به عنوان یک روش پیشگویی یا فالگیری تعریف می شود که الگوهای موجود در برگهای چای، قهوه (فال قهوه تلفنی) یا رسوبات شراب را تفسیر می کند. خواندن برگ چای تصورات مربوط به کارناوال کولی و چادرهای تاریک را در…