پیشگویی در زمان های قدیم

پیشگویی و طالع بینی در متون ایرانی دوره میانه (بخش دوم)

در دو هزار سال پیش از میلاد، تحولی رخ داد و فرقه ای از کاهنان به وجود آمدند که بر همه دانستنی های سری و اسرار آمیز وقوف داشتند. آنها استادان غیب گویی بودند و از روی نقش جگر و امعاء و احشام حیوانات ذبح شده و یا از روی دود آتش و درخشش سنگهای…